A REVIEW OF THE PREVIOUS STUDIES (1983-2009) BASED ON THE EFFECTS OF SO2, ONE OF THE LOCAL OR TRANSBOUNDARY POLLUTANTS ON THE FORESTS OF TURKEY

A  REVIEW OF THE PREVIOUS STUDIES (1983-2009) BASED ON THE EFFECTS OF SO2, ONE OF THE LOCAL OR TRANSBOUNDARY POLLUTANTS ON THE FORESTS OF TURKEY

M. DOĞAN KANTARCI (EM)
Istanbul University Faculty of Forestry
Department of Soil Science and Ecology
Bahçeköy – Istanbul
mdkant@istanbul.edu.tr

ABSTRACT
The northern regions of Turkey from north to south have been exposed to the effects of SO 2, which is local  or foreign sourced. The need to use higher amounts of coal for the heating purposes depending on the density of  population, the spread of the thermal power plants, industrialization, and SO2 settling over the Black Sea and the Balkans are all considered as the major effects over Turkey’s forests. As a result of the attempts to make  widespread use of natural gas and to generate electricity from this gas, the effect of SO2 started to decrease in  the early 2000s. However, “the coal aid to the poor families” caused an increase in the air pollution after 2004.  The use of lignite coal in the fluid-bed thermal power plants seems to be a more practical and sensible way (in terms of less pollutant emission) than the giveaway of the lignite coal to the houses for the heating

SO2’nin ormana etkisi-Humboldt-İng.-Türkçe

BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI

BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI

Kürşad ÖZKAN & M. Doğan KANTARCI

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 123-135

ÖZET
Beyşehir gölü havzasında, gölün batısı ve güneyi “Dedegül Dağları Yetişme Ortamı Alt  Bölgesi”, doğusu, kuzeyi ve kuzey batısı“Sultan Dağları Yetişme Ortamı Alt Bölgesi” dir.  Dedegül dağları Yetişme Ortamı Alt Bölgesi kuzey doğudan gelip, göl üzerinden geçen  rüzgârların etkisi altındadır. Bu sebepten, Sultan dağları Yetişme Ortamı Alt Bölgesinden  daha nemli bir iklime sahiptir. Yetişme OrtamıAlt Bölgeleri, farklıiklim özelliklerine  sahip yükselti-iklim kuşakları grupları halinde yetişme ortamı yöreleri gruplarından  oluşmaktadır. Dedegül Dağları Yetişme Ortamı Alt Bölgesi; Gedikli Yetişme Ortamı Yöreler Grubu, Dumanlı Yetişme Ortamı Yöreler Grubu ve Gencek Yetişme Ortamı Yöreler Grubu olarak üçe ayrılmıştır. Sultan dağları Alt Bölgesi; Doğanbey Yetişme  Ortamı Yöreler Grubu, Çarıksaraylar Yetişme Ortamı Yöreler Grubu ve Örenköy Yetişme  Ortamı Yöreler Grubu olarak üçe ayrılmıştır. Yetişme ortamı yöreler grupları da farklı iklim özelliklerine sahip yükselti-iklim kuşaklarına ayırt edilmiştir. Yükselti-iklim  kuşaklarında bulunan alt yöreler, farklı yeryüzü şekli ve anakaya özelliklerine göre ayırt  edilmiştir.

BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NIN ORMAN YETİŞME ORTAMI ALT BÖLGELERİ VE YÖRELERİ GRUPLARI

ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi Ekoloji Abd.(EM)- Bahçeköy/İSTANBUL
mdkant@istanbul.edu.tr

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 1-34

ÖZET
Türkiye’nin Göller Bölgesinin batıtarafında; kuzeydoğudan güneybatıya doğru uzanan Daz Kırı-Hambat Kırıoluğunda AcıGöl, Keçiborlu Ovası-YarışlıGölü -PınarbaşıGölü oluğunda Burdur Gölü yer almaktadır. Ortada; kuzeyden güneye uzanan Hoyran-Eğirdir Kovada oluğunda Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü yer almaktadır. Doğuda kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan Beyşehir-Suğla-Bozkır oluğunda Beyşehir Gölü ile Suğla Gölü yer almaktadır. Eber Gölü ile Akşehir Gölü ise Sultan Dağlarının kuzeyinden güneydoğuya doğru uzanan Bolvadin-Akşehir oluğunda yer almaktadır. Bu olukları yüksek dağlık kütleler ayırmaktadır (Harita 1 ve şekil 1). Kuzeydoğudan esen hakim rüzgârlar göllerin yüzeyinden buharlaşan su ile nemlenmekte ve bu nemi göllerin batısındaki dağların yamaçlarına yaslamaktadırlar. Böylece göllerin batısındaki dağ yamaçları daha nemli ve yağışlı, doğudaki dağ yamaçları daha kuru ve daha az yağışlı iklim tiplerinin etkisinde bulunmaktadır (Bkz.Harita 1 ve şekil 1). Eğirdir Gölü ile Beyşehir Gölü’nün batısındaki dağlık kütleler kuzeydoğu rüzgârlarını güneye doğru yönlendirmektedirler. Bu kuzey rüzgârları, Eğirdir ile Beyşehir göllerinin güneydeki dağlık arazi üzerine de nemli havayı taşımaktadır. Göllerin batısındaki daha nemli dağ yamaçlarında doğal sedir, göknar, karaçam ormanları yetişmiştir (Biyolojik çeşitlilik daha zengin). Göllerin doğusundaki daha kuru arazide ise meşe ormanları(Saçlı Meşe, Mazı Meşesi, Palamut Meşesi, Bozpırnal) ile ardıç ormanları yer almaktadır. Meşe ormanları baltalık orman olarak işletilmektedir.

ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

 

 

SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN

YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN

BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu,

5-7 Haziran 2007

İstanbul Teknik Üniversitesi

(CD’deki BİLDİRİ Nu. 148)

M.D. Kantarcı, M. Cetin, N. Musaoglu

2007-5. Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

YAYIN YERi: Çevre ve Mühendis Dergisi Ekim 2007 sayı 28 (63-66)ISSN 1307- 3613

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı 22.10.2007 Ankara

DAĞLIK ARAZİDE TEMĠZ VE DÜZENLİ SU ÜRETİMİNDE

ORMANLARIN VE ORMANCILIĞIN ETKİSİ

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı (EM)¹

2007-4. Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

ISINMA VE KURAKLAŞMA SÜRECİNDE
TÜRKĠYE’ DE SU ÜRETİMİ, SU KULLANIMI İLİŞKİSİ
VE
FIRAT, DİCLE, ZAP HAVZALARINDA ORMANLAR İLE OTLAKLARIN ISLAHININ
SUYUN MALİYETİ VE DOĞAL EKOLOJİK DENGE / KAMU YARARI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-3..Isınma ve kuraklasma surecinde Fırat ve Dicle havzaları-Ölçü Dergisine makale

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA ( iklim değişimi ) SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA   ( iklim değişimi )  SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

M. DOĞAN KANTARCI

YAYIN YERi : Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada ÖLÇÜ Dergisi Haziran 2007 (86 – 94)
TMMOB istanbul il Koordinasyon Kurulu – istanbul
TÜRKİYE’ DE

2007-2. Isınma kuraklaşma sürecinde ormanlar ve su üretimi

Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler

okaliptuus

Kantarcı, M.D. 2006, Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler (sh.31 -36) ile
sonuçlara katkı (sh.38-39)
Okaliptüs Plantasyonlarında dikim alanında verilen gübre çeşidi ve dozunun gelişme üzerine etkileri
Araştırma Kitabı, S.Tüfekçi, N. Özkurt, A. Özkurt, E. Yılmaz –
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü yay. Nu. 43, Teknik Bülten nu. 25, ISSN 1300-7912-Tarsus

OKALİPTUS ORMANI

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

11 – 13 Nisan, 2007

İTÜ Maslak Kampüsü Kültür ve Sanat Birliği Salonu

İSTANBUL

BİLDİRİ KİTABI

 

İklim Değişikliği Sürecinde Çatalca Ve Kocaeli Yarımadalarındaki Sıcaklık Artışının İzmit İşletmesi Ormanlarında Çam Kese Böceği Zararları İle İlişkisi Üzerine Araştırmalar

M. Doğan Kantarcı(EM)

İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. Bahçeköy – İstanbul

(mdkant@istanbul.edu.tr)

ÖZET
Dünyadaki ısınma ve iklim değişikliği süreci  Türkiye’yi de etkilemektedir. Kuzey yarı kürede atmosfere salınan yüksek miktardaki CO2’in (2004 yılında 20.470 milyar ton) havadaki oranının 280 ppmv’den 370 ppmv’ye yükselmesi ile yıllık ortalama sıcaklığın 1.4Co arttığı hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin atmosfere saldığı CO2 miktarı(2004 yılında 241.9 milyon ton) toplam miktarın % 1.8’i kadardır. Türkiye atmosferde batıdan doğuya doğru dolaşan yüksek miktardaki CO2’in buzlu cam etkisi altında ısınma sürecine girmiştir. Özellikle güney ve batı bakılardaki arazide yıllık ortalama sıcaklık artışı 0.7–0.9 Co arasındadır. Termik santraların bulunduğu özellikle alçak ve çanak arazide yıllık ortalama sıcaklık artışı1.2–1.9 Co arasındadır. Yaz aylarındaki sıcaklık artışları ise 1–2 Co kadardır….

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

International conferance on climate change and midle east past, present and future

20-23 november Istanbul

Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
Istanbul University, Faculty of Forestry, Department of Soil Science and Ecology

Bahçeköy-Istanbul-Turkey

(mdkant@istanbul.edu.tr)

ABSTRACT
The annual mean temperature in the temperate zones in Northern Hemisphere has  increased by 1.4C due to the changes in climate and it is expected that this increase will reach 2.5C in the near future. At present, the mean annual temperature increase of 1.4C leads to a net increase of around 2.0-2.5C during the hot months of summer; resulting in increased evaporation from the water and soil surfaces while amplifying the transpiration from the plant leaves. Atmospheric CO2has reached 376 ppm as of year 2000 leading to a green-house effect and melt-down of glaciers, increased frequency and magnitude of hurricanes in oceans. Meanwhile, high mountains in Turkey also lost glaciers, large lakes such as Lake Tuz and Lake Burdur shrank, and shallow lakes such as Lake Akşehir and Lake Eber vanished. Increased evapo-transpiration could further expand the impact of the increase in temperatures by leading to escalation of summer aridity, potential harms on forests and agricultural lands, detrimental effects on fruit trees and vineyards, and amplified need for irrigation

Ergene River basin, which is the major river basin in the central plains of Thrace region of Turkey, occupies 1 453 739 hectares. Agricultural land of this basin covers 73.4% and is a lowaltitude land (<300m). Mountainous area, which provides water for irrigation reaches ~1000m and together with the forests, covers 19.3% of land. Currently, irrigated agriculture is performed on 123 827.86 hectares and this has been projected to be increased by another 257 493 hectares. The required water for irrigation of this land is 988 780 000 m3 and will reach 1 914 590 000 m3 by the projected increase in irrigated agricultural land. Together with the water required for drinking and house-hold use, total amount of water resources should reach 2 149 600 000 m3 in near future.
Lüleburgaz Meteorological Station is located in the heart of Ergene River Basin and represents the most arid site. The analysis of the meteorological data from 1993 to 2005 has shown that the mean increase in temperature over the last 12 years was 1.2C compared to the means between 1929 and 1970. Meanwhile, the temperature increase during the same period in time in other urban centers in the basin such as Edirne was +0.3C, in Kırklareli +0.2C, in Çorlu +0.4C, and in Tekirdağ +0.4C. Annual precipitation changes by ±5%. Taken together, water production in Ergene Basin decreased by 765 million m3 between 1993 and 2005 compared to 1929-1970 and annual water deficit reached 798 million m3.

The majority of deficit in water is observed in and around agricultural lands (726 million m3). These data suggest that the Ergene Basin is going through a very severe aridity and the model represented by Ergene Basin in this study demonstrates the dangerous transition of low agricultural lands to arid areas as a result of climate changes

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

Belgrad Ormanında toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Faktörler, Genetik toprak Tipleri ve Bunların Genetik Toprak Tiplerindeki Yeri

Belgrad Ormanında toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Faktörler, Genetik toprak Tipleri ve Bunların Genetik Toprak Tiplerindeki Yeri

M. Doğan Kantarcı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Cilt:22

Sayı:1

1972 İstanbul

 Belgrad Ormanında toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Faktörler, Genetik toprak Tipleri ve Bunların Genetik Toprak Tiplerindeki Yeri