Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283

Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ
Prof.Dr. Doğan KANTARCI
Prof.Dr. Cumali KINACI
Dr. Süleyman ÖVEZ
Arş.Gör. Semih EKERCİN

 

MAYIS 2007
İSTANBUL

ÖNSÖZ
Bu çalışmada, Tuz Gölü ve yakın çevresi uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri  entegrasyonu ile kirlilik ve kuraklık bakımından zamansal olarak analiz edilmiştir. Çalışma  dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci ve ikinci aşamalarda, Tuz Gölü ve çevresindeki  noktasal ve noktasal olmayan kirletici kaynaklar belirlenmiş ve elde edilen grafik ve grafik  olmayan tüm veriler aynı veri tabanı içinde birleştirilerek birlikte analiz edilmiştir. Çalışmanın  üçüncü aşamasında, iklim verileri kullanılarak zamana bağlı kuraklık analizi gerçekleştirilmiştir. 1970 ve 2005 yılları arasında kayıt edilen verilerin kullanıldığı bu  aşamada, Tuz Gölü Havzası’nda meydana gelen sıcaklık ve yağış değişimleri belirlenmiştir.

2007-7.Tuz Gölü projesi ön bölüm

TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKi DÜZ ARAZİDE FARKLI YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ

TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKi DÜZ ARAZİDE FARKLI YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5-7 Haziran 2007
İstanbul Teknik Üniversitesi (CD’deki BİLDİRİ Nu. 160)

M. D. Kantarcı & C. Örmeci & S. Ekercin

ÖZET:

Tuz Gölü üzerinde uydu görüntüleri yardımı ile yaptığımız incelemeler göl su yüzeyinin, tuzla kaplı alanın yıllara göre değiştiğini
göstermiştir. Tuz Gölü yıldan yıla küçülmekle beraber, çevresinde tuzla kaplı olan alanlar bazı yıllarda beyaz, bazı yıllarda kara
(toprak rengi) olarak algılanmaktadır. Bu değişik oluşumun sıcaklığa ve gölün suyunun çekildiği alandaki materyalin (toprak) su
içeriğine bağlı olduğu arazi çalışmaları ve laboratuvar analizleri sonucunda anlaşılmıştır.

2007-6. Tuz Gölü bildirisi

Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

 

 

SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN

YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN

BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu,

5-7 Haziran 2007

İstanbul Teknik Üniversitesi

(CD’deki BİLDİRİ Nu. 148)

M.D. Kantarcı, M. Cetin, N. Musaoglu

2007-5. Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

YAYIN YERi: Çevre ve Mühendis Dergisi Ekim 2007 sayı 28 (63-66)ISSN 1307- 3613

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı 22.10.2007 Ankara

DAĞLIK ARAZİDE TEMĠZ VE DÜZENLİ SU ÜRETİMİNDE

ORMANLARIN VE ORMANCILIĞIN ETKİSİ

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı (EM)¹

2007-4. Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

ISINMA VE KURAKLAŞMA SÜRECİNDE
TÜRKĠYE’ DE SU ÜRETİMİ, SU KULLANIMI İLİŞKİSİ
VE
FIRAT, DİCLE, ZAP HAVZALARINDA ORMANLAR İLE OTLAKLARIN ISLAHININ
SUYUN MALİYETİ VE DOĞAL EKOLOJİK DENGE / KAMU YARARI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-3..Isınma ve kuraklasma surecinde Fırat ve Dicle havzaları-Ölçü Dergisine makale

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA ( iklim değişimi ) SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA   ( iklim değişimi )  SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

M. DOĞAN KANTARCI

YAYIN YERi : Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada ÖLÇÜ Dergisi Haziran 2007 (86 – 94)
TMMOB istanbul il Koordinasyon Kurulu – istanbul
TÜRKİYE’ DE

2007-2. Isınma kuraklaşma sürecinde ormanlar ve su üretimi

2006 ve sonrası yayın listesi

2006 ve sonrası yayınlar listesi

2006 VE SONRASI TAYIN LİSTESİ